Giải tích sơ cấp Ví dụ

Tìm phương trình bằng công thức biết một điểm và hệ số góc
,
Bước 1
Sử dụng hệ số góc và một điểm đã cho để thay ở dạng biết một điểm và hệ số góc , được tìm từ phương trình hệ số góc .
Bước 2
Rút gọn phương trình và giữ nó ở dạng biết một điểm và hệ số góc.
Bước 3
Giải tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.1
Viết lại.
Bước 3.1.2
Rút gọn bằng cách cộng các số 0.
Bước 3.1.3
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 3.1.4
Nhân với .
Bước 3.2
Di chuyển tất cả các số hạng không chứa sang vế phải của phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.1
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 3.2.2
Trừ khỏi .
Bước 4
Liệt kê phương trình ở các dạng khác nhau.
Dạng biết hệ số góc và tung độ gốc:
Dạng biết một điểm và hệ số góc:
Bước 5
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.