Giải tích sơ cấp Ví dụ

,
Bước 1
Cộng cho cả hai vế của phương trình.
Bước 2
Chia mỗi số hạng trong cho và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Chia mỗi số hạng trong cho .
Bước 2.2
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 2.2.1.2
Chia cho .
Bước 2.3
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.3.1
Chia cho .
Bước 3
Tìm hệ số góc của phương trình theo bằng dạng biết hệ số góc và tung độ gốc.
Bước 4
Đặt giá trị đã biết của bằng hệ số góc của phương trình theo .
Bước 5
Viết lại phương trình ở dạng .
Bước 6
Nhân cả hai vế của phương trình với .
Bước 7
Rút gọn cả hai vế của phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.1
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.1.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.1.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 7.1.1.2
Viết lại biểu thức.
Bước 7.2
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.2.1
Nhân với .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.