Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Chọn bất kỳ giá trị nào cho nằm trong tập xác định để thay vào phương trình.
Bước 2
Chọn để thay vào cho để tìm cặp có thứ tự.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 2.2
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Nhân với .
Bước 2.2.2
Trừ khỏi .
Bước 2.3
Sử dụng các giá trị để tạo cặp có thứ tự.
Bước 3
Chọn để thay vào cho để tìm cặp có thứ tự.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 3.2
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.1
Nhân với .
Bước 3.2.2
Trừ khỏi .
Bước 3.3
Sử dụng các giá trị để tạo cặp có thứ tự.
Bước 4
Chọn để thay vào cho để tìm cặp có thứ tự.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 4.2
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1
Nhân với .
Bước 4.2.2
Trừ khỏi .
Bước 4.3
Sử dụng các giá trị để tạo cặp có thứ tự.
Bước 5
Đây là ba đáp án có thể có cho phương trình.
Bước 6
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.