Giải tích sơ cấp Ví dụ

,
Bước 1
Sử dụng để tính phương trình đường thẳng, trong đó đại diện cho hệ số góc và đại diện cho tung độ gốc.
Để tính phương trình đường thẳng, sử dụng định dạng .
Bước 2
Hệ số góc bằng sự biến thiên trong chia cho sự biến thiên trong , hoặc thay đổi dọc chia cho thay đổi ngang.
Bước 3
Sự biến thiên trong bằng với sự chênh lệch trong tọa độ x (còn được gọi là thay đổi ngang), và sự biến thiên trong bằng với sự chênh lệch trong tọa độ y (còn được gọi là thay đổi dọc).
Bước 4
Thay các giá trị của vào phương trình để tìm hệ số góc.
Bước 5
Tìm hệ số góc .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1.1
Nhân với .
Bước 5.1.2
Cộng .
Bước 5.2
Rút gọn mẫu số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.2.1
Nhân với .
Bước 5.2.2
Trừ khỏi .
Bước 5.3
Chia cho .
Bước 6
Tìm bằng cách sử dụng công thức của phương trình đường thẳng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1
Sử dụng công thức cho phương trình đường thẳng để tìm .
Bước 6.2
Thay giá trị của vào phương trình.
Bước 6.3
Thay giá trị của vào phương trình.
Bước 6.4
Thay giá trị của vào phương trình.
Bước 6.5
Tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.5.1
Viết lại phương trình ở dạng .
Bước 6.5.2
Nhân với .
Bước 6.5.3
Di chuyển tất cả các số hạng không chứa sang vế phải của phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.5.3.1
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 6.5.3.2
Trừ khỏi .
Bước 7
Bây giờ, các giá trị của (hệ số góc) và (tung độ gốc) đã được biết, thay chúng vào để tìm phương trình đường thẳng.
Bước 8
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.