Giải tích sơ cấp Ví dụ

Tìm phương trình bằng dạng biết hệ số góc và tung độ gốc
,
Bước 1
Tìm bằng cách sử dụng công thức của phương trình đường thẳng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Sử dụng công thức cho phương trình đường thẳng để tìm .
Bước 1.2
Thay giá trị của vào phương trình.
Bước 1.3
Thay giá trị của vào phương trình.
Bước 1.4
Thay giá trị của vào phương trình.
Bước 1.5
Tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.5.1
Viết lại phương trình ở dạng .
Bước 1.5.2
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.5.2.1
Nhân với .
Bước 1.5.2.2
Cộng .
Bước 2
Bây giờ, các giá trị của (hệ số góc) và (tung độ gốc) đã được biết, thay chúng vào để tìm phương trình đường thẳng.
Bước 3
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.