Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Phương trình bậc nhất là một phương trình đường thẳng, tức là bậc của phương trình bậc nhất phải là hoặc đối với mỗi biến của phương trình. Trong trường hợp này, bậc của biến và bậc của biến .
tuyến tính
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.