Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Xét giới hạn với bội số không đổi đã bị loại bỏ.
Bước 2
Vì số mũ tiến dần đến , nên số lượng tiến dần đến .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.