Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Tính giới hạn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Tách giới hạn bằng quy tắc tổng của giới hạn trên giới hạn khi tiến dần đến .
Bước 1.2
Tính giới hạn của mà không đổi khi tiến dần đến .
Bước 2
Tính giới hạn của bằng cách điền vào cho .
Bước 3
Rút gọn kết quả.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Nhân với .
Bước 3.2
Trừ khỏi .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.