Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Cộng cho cả hai vế của bất đẳng thức.
Bước 2
Kết quả có thể được hiển thị ở nhiều dạng.
Dạng bất đẳng thức:
Ký hiệu khoảng:
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.