Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Chuyển tất cả các số hạng không chứa sang vế phải của bất đẳng thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Cộng cho cả hai vế của bất đẳng thức.
Bước 1.2
Cộng .
Bước 2
Quy đổi bất đẳng thức sang ký hiệu khoảng.
Bước 3
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.