Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Viết lại hàm số ở dạng một phương trình.
Bước 2
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Cộng .
Bước 2.2
Cộng .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.