Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Viết lại hàm số ở dạng một phương trình.
Bước 2
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.1
Viết lại ở dạng .
Bước 2.1.2
Đưa các số hạng dưới dấu căn ra ngoài, giả sử đó là các số thực dương.
Bước 2.2
Kết hợp các số hạng đối nhau trong .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Trừ khỏi .
Bước 2.2.2
Cộng .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.