Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 2
Chia mỗi số hạng trong cho và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Chia mỗi số hạng trong cho .
Bước 2.2
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 2.2.1.2
Chia cho .
Bước 2.3
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.3.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.3.1.1
Chia cho .
Bước 2.3.1.2
Chia hai giá trị âm cho nhau sẽ có kết quả là một giá trị dương.
Bước 3
Để viết lại dưới dạng hàm số của , hãy viết phương trình sao cho nằm ở một phía của dấu bằng và một biểu thức chỉ chứa ở phía còn lại.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.