Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Cực tiểu của hàm bậc hai xảy ra tại . Nếu dương, giá trị cực tiểu của hàm số là .
xảy ra tại
Bước 2
Tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Thay vào các giá trị của .
Bước 2.2
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 2.3
Nhân với .
Bước 3
Tính .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Thay thế biến bằng trong biểu thức.
Bước 3.2
Rút gọn kết quả.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.1.1
Sử dụng quy tắc lũy thừa để phân phối các số mũ.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.1.1.1
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 3.2.1.1.2
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 3.2.1.2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 3.2.1.3
Nhân với .
Bước 3.2.1.4
Nâng lên lũy thừa .
Bước 3.2.1.5
Nâng lên lũy thừa .
Bước 3.2.1.6
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.1.6.1
Đưa ra ngoài .
Bước 3.2.1.6.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 3.2.1.6.3
Viết lại biểu thức.
Bước 3.2.1.7
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.1.7.1
Nhân với .
Bước 3.2.1.7.2
Kết hợp .
Bước 3.2.1.7.3
Nhân với .
Bước 3.2.1.8
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 3.2.2
Tìm mẫu số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.2.1
Nhân với .
Bước 3.2.2.2
Nhân với .
Bước 3.2.2.3
Viết ở dạng một phân số với mẫu số .
Bước 3.2.2.4
Nhân với .
Bước 3.2.2.5
Nhân với .
Bước 3.2.2.6
Sắp xếp lại các thừa số của .
Bước 3.2.2.7
Nhân với .
Bước 3.2.3
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 3.2.4
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.4.1
Nhân với .
Bước 3.2.4.2
Nhân với .
Bước 3.2.5
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.5.1
Trừ khỏi .
Bước 3.2.5.2
Trừ khỏi .
Bước 3.2.5.3
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 3.2.6
Câu trả lời cuối cùng là .
Bước 4
Sử dụng các giá trị để tìm nơi xảy ra cực tiểu.
Bước 5
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.