Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Xác định xem hàm số là lẻ, chẵn, hay không phải cả hai để tìm đối xứng.
1. Nếu là hàm lẻ, hàm số đối xứng qua gốc tọa độ.
2. Nếu là hàm chẵn, hàm số đối xứng qua trục y.
Bước 2
Tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Tìm bằng cách thay cho tất cả lần xuất hiện của trong .
Bước 2.2
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 3
Một hàm số chẵn nếu .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Kiểm tra xem .
Bước 3.2
, nên hàm số không chẵn.
Hàm số không chẵn
Hàm số không chẵn
Bước 4
Một hàm số lẻ nếu .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Nhân với .
Bước 4.2
, nên hàm số lẻ.
Hàm số lẻ
Hàm số lẻ
Bước 5
Vì hàm lẻ, nên nó đối xứng qua gốc tọa độ.
Đối xứng qua gốc tọa độ
Bước 6
Vì hàm không chẵn, nên nó không đối xứng qua trục y.
Không đối xứng qua trục y
Bước 7
Xác định tính đối xứng của hàm số.
Đối xứng qua gốc tọa độ
Bước 8
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.