Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Xét công thức tỉ sai phân.
Bước 2
Tìm của thành phần của định nghĩa.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Tính hàm số tại .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.1
Thay thế biến bằng trong biểu thức.
Bước 2.1.2
Rút gọn kết quả.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.2.1.1
Viết lại ở dạng .
Bước 2.1.2.1.2
Khai triển bằng cách sử dụng Phương pháp FOIL.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.2.1.2.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 2.1.2.1.2.2
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 2.1.2.1.2.3
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 2.1.2.1.3
Rút gọn và kết hợp các số hạng đồng dạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.2.1.3.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.2.1.3.1.1
Nhân với .
Bước 2.1.2.1.3.1.2
Nhân với .
Bước 2.1.2.1.3.2
Cộng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.2.1.3.2.1
Sắp xếp lại .
Bước 2.1.2.1.3.2.2
Cộng .
Bước 2.1.2.2
Câu trả lời cuối cùng là .
Bước 2.2
Sắp xếp lại.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Di chuyển .
Bước 2.2.2
Sắp xếp lại .
Bước 2.3
Tìm của thành phần của định nghĩa.
Bước 3
Điền vào các thành phần.
Bước 4
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 4.1.2
Nhân với .
Bước 4.1.3
Trừ khỏi .
Bước 4.1.4
Cộng .
Bước 4.1.5
Trừ khỏi .
Bước 4.1.6
Cộng .
Bước 4.1.7
Đưa ra ngoài .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1.7.1
Đưa ra ngoài .
Bước 4.1.7.2
Đưa ra ngoài .
Bước 4.1.7.3
Đưa ra ngoài .
Bước 4.2
Rút gọn biểu thức bằng cách triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 4.2.1.2
Chia cho .
Bước 4.2.2
Sắp xếp lại .
Bước 5
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.