Giải tích sơ cấp Ví dụ

Xác định xem là lẻ, chẵn, hay không phải cả hai
Bước 1
Tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Tìm bằng cách thay cho tất cả lần xuất hiện của trong .
Bước 1.2
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.1
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 1.2.2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 1.2.3
Nhân với .
Bước 2
Một hàm số chẵn nếu .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Kiểm tra xem .
Bước 2.2
, nên hàm số không chẵn.
Hàm số không chẵn
Hàm số không chẵn
Bước 3
Một hàm số lẻ nếu .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.1
Nhân với .
Bước 3.1.2
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 3.1.3
Nhân với .
Bước 3.2
, nên hàm số lẻ.
Hàm số lẻ
Hàm số lẻ
Bước 4
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.