Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Hàm số gốc là dạng đơn giản nhất của loại hàm đã cho.
Bước 2
Tìm các tung độ gốc.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Dạng biết hệ số góc và tung độ gốc là , trong đó là hệ số góc và là tung độ gốc.
Bước 2.2
Sử dụng dạng biết hệ số góc và tung độ gốc, tìm tung độ gốc cho .
Bước 2.3
Sử dụng dạng biết hệ số góc và tung độ gốc, tìm tung độ gốc cho .
Bước 2.4
Liệt kê các tung độ gốc.
Bước 3
Dịch chuyển dọc phụ thuộc vào giá trị của tung độ gốc , nơi
Bước 4
, nên đồ thị dịch chuyển xuống đơn vị.
Dịch chuyển xuống đơn vị
Bước 5
Tìm các hệ số góc.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1
Dạng biết hệ số góc và tung độ gốc là , trong đó là hệ số góc và là tung độ gốc.
Bước 5.2
Sử dụng dạng biết hệ số góc và tung độ gốc, tìm hệ số góc cho .
Bước 5.3
Sử dụng dạng biết hệ số góc và tung độ gốc, tìm hệ số góc cho .
Bước 5.4
Liệt kê các hệ số góc.
Bước 6
Phép giãn dọc phụ thuộc vào hệ số góc.
Nếu , thì đó là phép nén dọc
Nếu , thì đó là phép giãn dọc
Nếu , thì không có giãn dọc hoặc nén dọc.
Bước 7
, đồ thị giãn dọc.
Phép giãn dọc
Bước 8
không có dấu đối nhau, nên biểu đồ không phản chiếu qua trục y.
Không phản chiếu qua trục y
Bước 9
Mô tả phép biến đổi từ hàm số .
Dịch chuyển xuống đơn vị
Phép giãn dọc
Bước 10
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.