Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Tìm ước số chung lớn nhất.
Bước 2
Tìm danh sách tất cả các ước số chung cho bằng cách tìm ước số chung lớn nhất (ƯCLN) cho và chia nhỏ nó thành danh sách các ước số chung . Sau đó tìm tất cả các kết hợp có thể có của các ước số chung này, cũng chính là những ước số chung cần tìm.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.