Giải tích sơ cấp Ví dụ

Xác định xem biểu thức đã cho có phải là một thừa số không
,
Bước 1
Nếu là một thừa số của đa thức, thì nó phải là một nghiệm của đa thức. Để xác định xem thừa số đó có phải là nghiệm không, trước tiên hãy tìm giá trị của khi thừa số bằng .
Bước 2
Giải phương trình để tìm .
Bước 3
Thay thế bằng trong để xác định xem có phải là một nghiệm của đa thức không.
Bước 4
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 4.2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 4.3
Nhân với .
Bước 4.4
Nhân với .
Bước 5
Rút gọn bằng cách cộng và trừ.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1
Trừ khỏi .
Bước 5.2
Trừ khỏi .
Bước 5.3
Cộng .
Bước 6
không phải là một nghiệm của đa thức, nên không phải là một thừa số của đa thức.
không phải là một thừa số của
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.