Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Sử dụng tính chất tích số của logarit, .
Bước 2
Nhân với bằng cách cộng các số mũ.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Di chuyển .
Bước 2.2
Nhân với .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.