Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Đối với các phương trình logarit, tương đương với sao cho , , và . Trong trường hợp này, , , và .
Bước 2
Thay các giá trị của , vào phương trình .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.