Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Áp dụng quy tắc lũy thừa và nhân các số mũ với nhau, .
Bước 2
Nhân với .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.