Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Áp dụng quy tắc để viết lại dạng lũy thừa dưới dạng căn thức.
Bước 2
Áp dụng quy tắc để viết lại dạng lũy thừa dưới dạng căn thức.
Bước 3
Bất kỳ đại lượng nào mũ lên đều là chính nó.
Bước 4
Bất kỳ đại lượng nào mũ lên đều là chính nó.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.