Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Rút gọn bằng cách triệt tiêu các thừa số chung.
Bước 2
Quy đổi phương trình mũ sang phương trình logarit bằng logarit cơ số của vế trái bằng số mũ .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.