Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Vì chỉ có một biến bình phương, nên đường cônic là một parabol.
Parabol
Bước 2
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.