Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Rút gọn từng số hạng trong phương trình để đặt vế phải bằng . Dạng chính tắc của hình elip hoặc hyperbol yêu cầu phía vế phải của phương trình bằng .
Bước 2
Đây là dạng của một hình elip. Sử dụng dạng này để xác định các giá trị được sử dụng để tìm tâm cùng với trục lớn và trục nhỏ của hình elip.
Bước 3
Tương ứng các giá trị trong elip này với dạng chính tắc. Biến là bán kính của trục chính của elip, là bán kính của trục phụ của elip, là khoảng cách theo trục x tính từ gốc tọa độ, và là khoảng cách theo trục y tính từ gốc tọa độ.
Bước 4
Tâm của một elip có dạng . Thay vào các giá trị của .
Bước 5
Tìm , khoảng cách từ tâm đến tiêu điểm.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1
Tìm khoảng cách từ tâm đến tiêu điểm của hình elip bằng công thức sau.
Bước 5.2
Thay các giá trị của vào công thức.
Bước 5.3
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.3.1
Một mũ bất kỳ số nào là một.
Bước 5.3.2
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 5.3.3
Một mũ bất kỳ số nào là một.
Bước 5.3.4
Nâng lên lũy thừa .
Bước 5.3.5
Viết ở dạng một phân số với một mẫu số chung.
Bước 5.3.6
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 5.3.7
Trừ khỏi .
Bước 5.3.8
Viết lại ở dạng .
Bước 5.3.9
Rút gọn mẫu số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.3.9.1
Viết lại ở dạng .
Bước 5.3.9.2
Đưa các số hạng dưới dấu căn ra ngoài, giả sử đó là các số thực dương.
Bước 6
Tìm các đỉnh.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1
Có thể tìm đỉnh đầu tiên của một elip bằng cách cộng vào .
Bước 6.2
Thay các giá trị đã biết của , , và vào công thức.
Bước 6.3
Rút gọn.
Bước 6.4
Đỉnh thứ hai của một hình elip có thể được tìm thấy bằng cách trừ từ .
Bước 6.5
Thay các giá trị đã biết của , , và vào công thức.
Bước 6.6
Rút gọn.
Bước 6.7
Elip có hai đỉnh.
:
:
:
:
Bước 7
Tìm tiêu điểm.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.1
Tiêu điểm đầu tiên của một hình elip có thể tìm được bằng cách cộng vào .
Bước 7.2
Thay các giá trị đã biết của , , và vào công thức.
Bước 7.3
Rút gọn.
Bước 7.4
Có thể tìm tiêu điểm thứ hai của một hình elip bằng cách trừ từ .
Bước 7.5
Thay các giá trị đã biết của , , và vào công thức.
Bước 7.6
Rút gọn.
Bước 7.7
Elip có hai tiêu điểm.
:
:
:
:
Bước 8
Tìm tâm sai.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1
Tìm tâm sai bằng công thức sau.
Bước 8.2
Thay giá trị của vào công thức.
Bước 8.3
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.3.1
Chia cho .
Bước 8.3.2
Một mũ bất kỳ số nào là một.
Bước 8.3.3
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 8.3.4
Một mũ bất kỳ số nào là một.
Bước 8.3.5
Nâng lên lũy thừa .
Bước 8.3.6
Viết ở dạng một phân số với một mẫu số chung.
Bước 8.3.7
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 8.3.8
Trừ khỏi .
Bước 8.3.9
Viết lại ở dạng .
Bước 8.3.10
Rút gọn mẫu số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.3.10.1
Viết lại ở dạng .
Bước 8.3.10.2
Đưa các số hạng dưới dấu căn ra ngoài, giả sử đó là các số thực dương.
Bước 9
Những giá trị này đại diện cho các giá trị quan trọng cho việc vẽ đồ thị và phân tích một hình elip.
Tâm:
:
:
:
:
Tâm sai:
Bước 10
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.