Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Sử dụng dạng đỉnh, , xác định giá trị của , .
Bước 2
Tìm đỉnh .
Bước 3
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.