Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Hoàn thành bình phương cho .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Sử dụng dạng , để tìm các giá trị của , , và .
Bước 1.2
Xét dạng đỉnh của một parabol.
Bước 1.3
Tìm bằng cách sử dụng công thức .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.3.1
Thay các giá trị của vào công thức .
Bước 1.3.2
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.3.2.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 1.3.2.2
Viết lại biểu thức.
Bước 1.4
Tìm bằng cách sử dụng công thức .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.4.1
Thay các giá trị của , vào công thức .
Bước 1.4.2
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.4.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.4.2.1.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 1.4.2.1.2
Nhân với .
Bước 1.4.2.1.3
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.4.2.1.3.1
Đưa ra ngoài .
Bước 1.4.2.1.3.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.4.2.1.3.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 1.4.2.1.3.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 1.4.2.1.3.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 1.4.2.2
Để viết ở dạng một phân số với mẫu số chung, hãy nhân với .
Bước 1.4.2.3
Kết hợp .
Bước 1.4.2.4
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 1.4.2.5
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.4.2.5.1
Nhân với .
Bước 1.4.2.5.2
Trừ khỏi .
Bước 1.4.2.6
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 1.5
Thay các giá trị của , vào dạng đỉnh .
Bước 2
Đặt bằng với vế phải mới.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.