Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Viết ở dạng một phương trình.
Bước 2
Viết lại phương trình ở dạng đỉnh.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Hoàn thành bình phương cho .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.1
Sử dụng dạng , để tìm các giá trị của , , và .
Bước 2.1.2
Xét dạng đỉnh của một parabol.
Bước 2.1.3
Tìm bằng cách sử dụng công thức .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.3.1
Thay các giá trị của vào công thức .
Bước 2.1.3.2
Nhân với .
Bước 2.1.4
Tìm bằng cách sử dụng công thức .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.4.1
Thay các giá trị của , vào công thức .
Bước 2.1.4.2
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.4.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.4.2.1.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 2.1.4.2.1.2
Nhân với .
Bước 2.1.4.2.2
Để viết ở dạng một phân số với mẫu số chung, hãy nhân với .
Bước 2.1.4.2.3
Kết hợp .
Bước 2.1.4.2.4
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 2.1.4.2.5
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.4.2.5.1
Nhân với .
Bước 2.1.4.2.5.2
Trừ khỏi .
Bước 2.1.4.2.6
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 2.1.5
Thay các giá trị của , vào dạng đỉnh .
Bước 2.2
Đặt bằng với vế phải mới.
Bước 3
Sử dụng dạng đỉnh, , xác định giá trị của , .
Bước 4
Vì giá trị của dương, nên parabol quay mặt lõm lên trên.
Quay mặt lõm lên
Bước 5
Tìm đỉnh .
Bước 6
Tìm , khoảng cách từ đỉnh đến tiêu điểm.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1
Tìm khoảng cách từ đỉnh đến tiêu điểm của đường parabol bằng công thức sau.
Bước 6.2
Thay giá trị của vào công thức.
Bước 6.3
Nhân với .
Bước 7
Tìm tiêu điểm.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.1
Có thể tìm tiêu điểm của một parabol bằng cách cộng vào tọa độ y nếu parabol quay mặt lõm trên hoặc xuống dưới.
Bước 7.2
Thay các giá trị đã biết của , , và vào công thức và rút gọn.
Bước 8
Tìm trục đối xứng bằng cách tìm một đường thẳng đi qua đỉnh và tiêu điểm.
Bước 9
Tìm đường chuẩn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 9.1
Đường chuẩn của một parabol là đường thẳng nằm ngang tìm được bằng cách trừ từ tọa độ y của đỉnh nếu parabol lõm hoặc lồi.
Bước 9.2
Thay các giá trị đã biết của vào công thức và rút gọn.
Bước 10
Sử dụng các tính chất của parabol để phân tích và vẽ đồ thị đường parabol.
Hướng: Quay mặt lõm lên
Đỉnh:
Tiêu điểm:
Trục đối xứng:
Đường chuẩn:
Bước 11
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.