Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Áp dụng đẳng thức góc nhân đôi cho tang.
Bước 2
Rút gọn mẫu số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Viết lại ở dạng .
Bước 2.2
Vì cả hai số hạng đều là số chính phương, nên ta phân tích thành thừa số bằng công thức hiệu của hai bình phương, trong đó .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.