Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Đây là dạng của một đường tròn. Sử dụng dạng này để xác định tâm và bán kính của đường tròn.
Bước 2
Tương ứng các giá trị trong đường tròn này với dạng chính tắc. Biến là bán kính của đường tròn, là khoảng cách theo trục x tính từ gốc tọa độ, và là khoảng cách theo trục y tính từ gốc tọa độ.
Bước 3
Tìm được tâm của đường tròn tại .
Tâm:
Bước 4
Những giá trị này đại diện cho các giá trị quan trọng cho việc vẽ đồ thị và phân tích một đường tròn.
Tâm:
Bán kính:
Bước 5
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.