Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Đây là một phương trình đồ thị hình hoa.
Đồ thị hình hoa
Bước 2
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.