Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Sử dụng các công thức chuyển đổi để chuyển đổi từ các tọa độ cực sang các tọa độ vuông góc.
Bước 2
Thay các giá trị đã biết của vào các công thức.
Bước 3
Tính .
Bước 4
Nhân với .
Bước 5
Tính .
Bước 6
Nhân với .
Bước 7
Biểu diễn trên hệ tọa độ vuông góc của điểm cực .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.