Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Quy đổi từ tọa độ vuông góc sang tọa độ cực bằng cách sử dụng các công thức chuyển đổi.
Bước 2
Thay thế bằng các giá trị thực tế.
Bước 3
Tìm độ lớn của tọa độ cực.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 3.2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 3.3
Cộng .
Bước 4
Thay thế bằng các giá trị thực tế.
Bước 5
Tang nghịch đảo của .
Bước 6
Đây là kết quả của việc quy đổi sang tọa độ cực ở dạng .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.