Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Cộng cho cả hai vế của phương trình.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.