Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Chia nhỏ phân số và nhân với mẫu số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Đưa ra ngoài .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1.1
Đưa ra ngoài .
Bước 1.1.2
Đưa ra ngoài .
Bước 1.1.3
Đưa ra ngoài .
Bước 1.2
Với mỗi thừa số dưới mẫu số, ta tạo ra một phân số mới dùng thừa số đó làm mẫu số, và một ẩn số làm tử số. Vì thừa số có bậc 2, ta cần số hạng trên tử số. Số số hạng cần thiết trên tử số luôn bằng với số bậc của thừa số dưới mẫu.
Bước 1.3
Nhân mỗi phân số trong phương trình với mẫu của của biểu thức ban đầu. Trong trường hợp này, mẫu số là .
Bước 1.4
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.4.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 1.4.2
Viết lại biểu thức.
Bước 1.5
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.5.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 1.5.2
Chia cho .
Bước 1.6
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.6.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.6.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 1.6.1.2
Chia cho .
Bước 1.6.2
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 1.6.3
Di chuyển sang phía bên trái của .
Bước 1.6.4
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.6.4.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 1.6.4.2
Chia cho .
Bước 1.6.5
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 1.6.6
Nhân với bằng cách cộng các số mũ.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.6.6.1
Di chuyển .
Bước 1.6.6.2
Nhân với .
Bước 1.7
Di chuyển .
Bước 2
Tạo các phương trình cho các biến của phân số từng phần và sử dụng chúng để lập một hệ phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Tạo một phương trình cho các biến phân số từng phần bằng cách đặt các hệ số của từ mỗi vế của phương trình bằng nhau. Để phương trình cân bằng, các hệ số tương ứng ở mỗi vế của phương trình phải bằng nhau.
Bước 2.2
Tạo một phương trình cho các biến phân số từng phần bằng cách đặt các hệ số của từ mỗi vế của phương trình bằng nhau. Để phương trình cân bằng, các hệ số tương ứng ở mỗi vế của phương trình phải bằng nhau.
Bước 2.3
Tạo một phương trình cho các biến phân số từng phần bằng cách đặt các hệ số của các số hạng không chứa bằng nhau. Để phương trình cân bằng, các hệ số tương ứng ở mỗi vế của phương trình phải bằng nhau.
Bước 2.4
Lập hệ phương trình để tìm hệ số của các phân số từng phần.
Bước 3
Giải hệ phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Viết lại phương trình ở dạng .
Bước 3.2
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của bằng trong mỗi phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.1
Viết lại phương trình ở dạng .
Bước 3.2.2
Chia mỗi số hạng trong cho và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.2.1
Chia mỗi số hạng trong cho .
Bước 3.2.2.2
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.2.2.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.2.2.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 3.2.2.2.1.2
Chia cho .
Bước 3.2.2.3
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.2.3.1
Chia cho .
Bước 3.3
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của bằng trong mỗi phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.1
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của trong bằng .
Bước 3.3.2
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.2.1
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 3.4
Giải tìm trong .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.4.1
Viết lại phương trình ở dạng .
Bước 3.4.2
Cộng cho cả hai vế của phương trình.
Bước 3.5
Giải hệ phương trình.
Bước 3.6
Liệt kê tất cả các đáp án.
Bước 4
Thay thế từng hệ số phân số từng phần trong bằng các giá trị tìm được cho , .
Bước 5
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 5.2
Nhân với .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.