Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Đưa ra ngoài
Bước 2
Để tìm giá trị , chia hệ số của cho và bình phương kết quả.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Nhân tử số với nghịch đảo của mẫu số.
Bước 2.2
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 2.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 2.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 2.3
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.3.1
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 2.3.2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 2.3.3
Nâng lên lũy thừa .
Bước 3
Cộng để có được tam thức chính phương.
Bước 4
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 4.2
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1.1
Đưa ra ngoài .
Bước 4.2.1.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 4.2.1.3
Viết lại biểu thức.
Bước 4.2.2
Nhân với .
Bước 4.2.3
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.3.1
Đưa ra ngoài .
Bước 4.2.3.2
Đưa ra ngoài .
Bước 4.2.3.3
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 4.2.3.4
Viết lại biểu thức.
Bước 4.2.4
Kết hợp .
Bước 4.2.5
Nhân với .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.