Giải tích sơ cấp Ví dụ

, ,
Bước 1
Để tìm MCNN của một tập hợp các số , tìm BCNN của các mẫu số.
Bước 2
Tính BCNN của hai mẫu số đầu tiên trong danh sách, .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Tìm các giá trị của phần số của mỗi số hạng. Chọn số hạng lớn nhất, trong trường hợp này là . Nhân chúng với nhau để có được tổng số hiện tại. Trong trường hợp này, tổng số hiện tại là .
Tổng hiện tại =
Bước 2.2
Kiểm tra từng giá trị trong phần số của mỗi số hạng so với tổng hiện tại. Khi tổng hiện tại đều chia hết thì trả về số đó. Đó là mẫu số chung nhỏ nhất của phần số trong phân số.
Bước 3
Tính BCNN của BCNN đã được tính trước đó, , và mẫu số tiếp theo trong danh sách, . Vì đây đã là mẫu số cuối cùng trong danh sách, kết quả này cũng chính là MCNN.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Tìm các giá trị của phần số của mỗi số hạng. Chọn số hạng lớn nhất, trong trường hợp này là . Nhân chúng với nhau để có được tổng số hiện tại. Trong trường hợp này, tổng số hiện tại là .
Tổng hiện tại =
Bước 3.2
Nhân phần số của các mẫu số với nhau.
Tổng hiện tại =
Bước 3.3
Kiểm tra từng giá trị trong phần số của mỗi số hạng so với tổng hiện tại. Khi tổng hiện tại đều chia hết thì trả về số đó. Đó là mẫu số chung nhỏ nhất của phần số trong phân số.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.