Giải tích sơ cấp Ví dụ

,
Bước 1
Thay thế biến bằng trong biểu thức.
Bước 2
Viết lại theo sin và cosin.
Bước 3
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 3.2
Viết lại biểu thức.
Bước 4
Trừ vòng quay hoàn chỉnh của cho đến khi góc lớn hơn hoặc bằng và nhỏ hơn .
Bước 5
Giá trị chính xác của .
Bước 6
Biểu thức chứa một phép chia cho . Biểu thức không xác định.
Không xác định
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.