Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Đưa ra ngoài .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Đưa ra ngoài .
Bước 1.2
Đưa ra ngoài .
Bước 1.3
Đưa ra ngoài .
Bước 2
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 2.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 2.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 2.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 3
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 3.2
Viết lại biểu thức.
Bước 4
Tách phân số thành hai phân số.
Bước 5
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1
Đưa ra ngoài .
Bước 5.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 5.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 5.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 5.2.4
Chia cho .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.