Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Vế trái bằng với vế phải , có nghĩa là câu đã cho luôn đúng.
Đúng
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.