Giải tích sơ cấp Ví dụ

Xác định xem biểu thức có phải là một số chính phương không
Bước 1
Một số chính phương là một số nguyên và là bình phương của một số nguyên khác. , không phải là một số nguyên.
Bước 2
không thể là bình phương của một số nguyên khác, nên nó không phải là một số chính phương.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.