Giải tích sơ cấp Ví dụ

Xác định xem biểu thức có phải là một số chính phương không
Bước 1
Một số chính phương là một số nguyên và là bình phương của một số nguyên khác. , chính là một số nguyên.
Bước 2
là bình phương của , nên nó là một số chính phương.
là một số chính phương
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.