Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Để tìm tọa độ của đỉnh, đặt phần bên trong giá trị tuyệt đối bằng . Trong trường hợp này, .
Bước 2
Giải phương trình để tìm tọa độ giá trị tuyệt đối của đỉnh.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Kết hợp .
Bước 2.2
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 2.3
Nhân cả hai vế của phương trình với .
Bước 2.4
Rút gọn cả hai vế của phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.4.1
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.4.1.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.4.1.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 2.4.1.1.2
Viết lại biểu thức.
Bước 2.4.2
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.4.2.1
Nhân với .
Bước 3
Thay thế biến bằng trong biểu thức.
Bước 4
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1.1
Đưa ra ngoài .
Bước 4.1.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 4.1.3
Viết lại biểu thức.
Bước 4.2
Cộng .
Bước 4.3
Giá trị tuyệt đối là khoảng cách giữa một số và số 0. Khoảng cách giữa .
Bước 5
Đỉnh trị tuyệt đối là .
Bước 6
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.