Đại số sơ cấp Ví dụ

,
Bước 1
Khi so sánh hai phân số, mẫu số của phân số thứ nhất phải bằng mẫu số của phân số thứ hai. Trong trường hợp này, hai mẫu số là khác nhau, làm cho không giống như các phân số tương đồng. Bước đầu tiên là tìm mẫu số chung nhỏ nhất (MCNN) cho cả hai phân số .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Để tìm MCNN của một tập hợp các số , tìm BCNN của các mẫu số.
Bước 1.2
Tính BCNN của hai mẫu số đầu tiên trong danh sách, .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.1
Tìm các giá trị của phần số của mỗi số hạng. Chọn số hạng lớn nhất, trong trường hợp này là . Nhân chúng với nhau để có được tổng số hiện tại. Trong trường hợp này, tổng số hiện tại là .
Tổng hiện tại =
Bước 1.2.2
Kiểm tra từng giá trị trong phần số của mỗi số hạng so với tổng hiện tại. Khi tổng hiện tại đều chia hết thì trả về số đó. Đó là mẫu số chung nhỏ nhất của phần số trong phân số.
Bước 2
Các mẫu số có thể được làm bằng nhau bằng cách tìm mẫu số chung nhỏ nhất (MCNN), là trong trường hợp này. Tiếp theo, nhân từng phân số với một thừa số của sẽ tạo ra MCNN trong mỗi phân số.
Bước 3
Nhân cả hai phân số.
Bước 4
Tử số của phân số thứ nhất lớn hơn tử số của phân số thứ hai , có nghĩa là phân số thứ nhất lớn hơn phân số thứ hai lớn hơn .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.