Đại số sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Cộng .
Bước 2
Cộng .
Bước 3
Cộng .
Bước 4
Trừ khỏi .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.