Đại số sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Nhân với .
Bước 1.2
Kết hợp .
Bước 1.3
Nhân với .
Bước 2
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 3
Kết quả có thể được hiển thị ở nhiều dạng.
Dạng chính xác:
Dạng thập phân:
Dạng hỗn số:
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.