Đại số sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Quy đổi sang .
Bước 2
Loại bỏ các đơn vị chung và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Triệt tiêu chéo các đơn vị.
Bước 2.2
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Loại bỏ các đơn vị bị triệt tiêu.
Bước 2.2.2
Kết hợp các phân số.
Bước 2.2.3
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.3.1
Đưa ra ngoài .
Bước 2.2.3.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.3.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 2.2.3.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 2.2.3.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 2.2.4
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.4.1
Đưa ra ngoài .
Bước 2.2.4.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.4.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 2.2.4.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 2.2.4.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 2.2.5
Nhân với .
Bước 2.3
Quy đổi sang số thập phân.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.