Đại số sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Đây là công thức quy đổi độ F sang độ C, trong đó là nhiệt độ F và là nhiệt độ C.
Bước 2
Thay nhiệt độ Fahrenheit vào công thức.
Bước 3
Chia cho .
Bước 4
Trừ khỏi .
Bước 5
Nhân với .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.