Đại số sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Chia mỗi số hạng trong cho .
Bước 2
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 2.1.2
Chia cho .
Bước 3
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Chia cho .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.